آلبوم میتینگ های حزب پان ایرانیست بروجرد

0
۴ آبان ۱۳۴۶
جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۷ - میدان ثریا
تابستان ۱۳۴۷
۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۸تظاهرات ایرانپرستانه پان ابرانیستها در میدان ثریا

میتینگ ۱۲ اردیبهشت ماه در میدان ثریا

میتینگ پرشکوهی برای بیان حقوق مسلم و تاریخی ایران در اروند رود
میتینگ پرشکوهی برای بیان حقوق مسلم و تاریخی ایران در اروند رود

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید