گفتگوی حجت کلاشی در برنامه پولیتیکس درباره مشروطه و جمهوری

0

گفتگوی حجت کلاشی در برنامه پولیتیکس درباره مشروطه و جمهوری

حجت کلاشی میهمان آقای دکتر بهمن جلدی در برنامه پولیتیکس از مرکز مطالعات ایران در کانادا است. ایشان در فقدان رسانه مستقل، ملی و فراگیر اپوزیسیون درباره موضوع تقابل مشروطه و جمهوری، دلایل مشروطه خواهی و

پیشینه تاریخی پادشاهی در ایران و نیز بحث برابری و دموکراسی و تعادل در سیاست سخن می‌گوید‌.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید