سخنان ‎حجت كلاشی درباره ‎فدراليسم در برنامه جبهه هماهنگی مبارزان ايران

0

سخنان ‎حجت كلاشی تحلیلگر و فعال سياسی ‎پانايرانيست درباره ‎فدراليسم در برنامه جبهه هماهنگی مبارزان ايران (٢٥ نوامبر ٢٠١٨)

داعيان ‎فدراليسم در ‎ايران، نخست قائل مي‌شوند به اينكه ايران از واحدهای ملی تشكيل شده يعنی ملت و ‎مليت_ايرانی را در عالم فكر و نظر به واحدهایی تجزيه می‌كنند و نام آن واحدها را هم می‌گذارند مليت‌های ايرانی.
بحث آنها از ‎فدراليسم اين است كه ما بياييم برای مليت‌هایی که در ‎ايران تعريف كرده‌ايم، سرزمين‌های ملی هم در نظر بگيريم و به هر يك از اينها يك سرزمين اعطا كنيم،به عبارت ديگر، می‌خواهند ‎وحدت_ملی ايران را بشكنند.
ايران كشوری است كه وحدتش در طول تاريخ به طور طبيعی ايجاد شده و ديرين است، وظيفه ما دفاع از اين وحدت ايران است كه درون خود، تكثرها و تنوعات گوناگون هم دارد.
اما عليرغم اين تنوع‌ها و تكثرها كه طبيعی و ذاتی ايران و ملت آن است، يك وحدتی شكل گرفته كه نام اين وحدت ايران است؛ نام اين وحدت ملت ايران است و وقتی ما از ‎تاريخ ملی صحبت می‌كنيم، از تاريخ اين وحدت صحبت مي‌كنيم و هر ‎آگاهی ملی در ايران متعلق به اين وحدت است.
حال، چيزی كه اين گروه‌ها به دنبال آن هستند، شكستن اين وحدت تاريخی و ديرين ما است، تا در ابتدا واحدهای كوچك ملی با سرزمين‌های محلی و ملی ايجاد بشود و سپس تصميم بگيرند كه در درون ‎ايران قرار می‌گيرند يا نه.
به همين خاطر اينها در اصل، اپوزيسيون جمهوری اسلامی و يا اپوزيسيون نظام سابق نيستند بلكه اينها و كسانی كه فعل و انديشه سياسی خود را بر اساس اين فكر استوار كردند كه وحدت ملت را بشكنند و مليت ايرانی را نفی كنند و ‎ملت ايران را از بين ببرند، فعاليت اينها متوجه تماميتِ ‎وحدت ملی ما است، نه آنكه صرفاً اپوزيسيون و مخالف نظام باشند بلکه ‎اپوزيسيون ملت ايران هستند.》

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید