سازمان‌های جدید مشروطه‌خواه و وضعیت پیش روی ایران – بی‌بی‌سی

0

بازگشت به پادشاهی به معنای بازگشت نظم و ثبات

امکان همراهی در مبارزه با هر گروهی که به حق حاکمیت ملت ایران معتقد است

نقش مثبت #شاهزاده_رضا_پهلوی از منظر حفظ میراث تاریخی و تاکید بر اصالت اراده و حاکمیت ملی

وظایف سازمان مشروطه نسبت به جنبش در داخل: تقویت فکر مبارزه و توسعه‌ی فعالیت نیروهای سازمانی

ضرورت مبارزه با هر نیرویی که علیه ملت ایران و تمامیت ارضی تحرکی دارد: چه حکومت امتی و چه سایر جریانات ضدایرانی

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید