گفت‌و‌گوی حجت کلاشی با آریا فرپوری ۲۹ اسفندماه

0

ملت به عنوان نیروی تغییر در برابر نیروی مخرب چپ انترناسیونال و اسلام اخوانی

احیای حکومت ملی و تأمین منافع ملی در میدان نیروها و اراده‌های جهانی به عنوان هدف مبارزه‌ی سیاسی

پروژه‌ی تلویزیون اینترنشنال در قالب مناقشه‌ی ج.ا و عربستان

توهم اصلاح‌طلبان سابق در مورد رهبرتراشی و عدم امکان تراشیدن کسانی مشابه زلمی خلیل‌زاد و احمد چلبی برای ایران

پیام بسیار منفی منشور گسستگی به داخل ایران

تداوم و پایندگی ایده‌ی پادشاهی در تاریخ ایران و نقش آن در بازسازی نظم سیاسی مدرن در ایران

مسئولیت پادشاهی‌خواهان در ایجاد سازمانی که بازگشت به پادشاهی مشروطه و تجدید نظم سیاسی مدرن را تضمین کند.

اتحاد شخصیت‌ها و نیروهای پادشاهی‌خواه

پیروزی ایدئولوژیک و فرهنگی خیزش ملی بر ج.ا و لزوم تقویت اراده و توانمندی‌ها برای پیروزی نهایی

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید