شاهزاده رضا پهلوی: رژیم درمانده به سه روز اعتصابات سراسری و باشکوه، با جنایتی دیگر پاسخ داد.

0

در سراسر جهان، صدای خشم ملی از قتل ظالمانه محسن شکاری باشید؛ دنیا را از برنامه رژیم برای قتل دیگر انقلابیون در بند آگاه کنید؛ خواهان انزوای جهانی و فشار حداکثری بر رژیم، و حمایت حداکثری از مردم ایران شوید.

To the leaders of the free world: action, not simple condemnation, is needed urgently to save many innocents who are at imminent risk of being executed by the regime, as Mohsen Shekari was today. To hold this regime accountable, promptly expel its ambassadors and recall your own.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید